تبلیغات
میکروبیولوژی صنعتی - fermentation
میکروبیولوژی صنعتی
جمعه 14 مهر 1391

fermentation

جمعه 14 مهر 1391

نوع مطلب :
نویسنده :محمد زنجانی

میکروبیولوژی صنعتی
تخمیر:

تَخمیر پدیده‌ای است ناشی از مجموعه فعالیتهای زیستی که در آن ترکیبات آلی دارای مولکولهای بزرگ به ترکیبات دارای مولکولهای کوچک‌تر و ساده‌تر شکسته و تجزیه (کاتابولیسم) شده از فرآیند آن علاوه بر ایجاد ترکیبات آلی ساده‌تر، دی‌اکسیدکربن و انرژی نیز آزاد می‌گردد. با بیان دیگر تخمیر تجزیه ناقص بعضی از متابولیت‌ها (ترکیبات آلی) به ترکیبات ساده‌تر همراه با انرژی توسط عامل تخمیری است.
نگاه کلی:
در گیاهان تخمیر بیولوژیکی تنها تخمیر الکلی نبوده، ممکن است با کمی تخمیر لاکتیک نیز همراه باشد، برخی از سازواره‌های حیاتی (میکروارگانیسم‌ها) مانند قارچ‌های میکروسکوپی نیز قادر به تخمیرهایی مانند تخمیرهای سیتریک و اکسالیک روی قندهای شش کربنی (هگزوزها) و تخمیر استیک روی الکل اتیلیک و غیره هستند. باکتریها عامل انواع دیگری از تخمیر در طبیعت هستند. تخمیر بوتیریک سلولز لاشه برگ‌ها و تجزیه آنها که سبب افزایش ترکیبات آلی خاک می‌شود و همچنین تخمیرهای تعفنی مواد آلی توسط باکتریها صورت می‌گیرد.

تخمیر الکلی:

پاستور اولین کسی است که نقش مخمرهای الکلی را نشان داد. بهترین مثال مخمرها، مخمرهای خمیرترش یا مخمر نانوایی است. اگر این مخمرها در محیط کشت گلوکز و در حضور اکسیژن کافی قرار گیرند، به شدت تقسیم شده، اکسیژن جذب کرده، دی‌اکسیدکربن آزاد می‌سازند. بیشترین سرعت واکنشهای ناشی از تنفس و شدت اکسیداسیون گلوکز این مخمرها که از گروه آسکومیست هستند هنگامی است که تنفس هوازی دارند اگر این مخمرها در داخل یک ظرف در بسته کشت داده شوند پس از مصرف اکسیژن محدود و معین داخل ظرف و آزاد ساختن گازکربنیک دیگر قادر به تنفس عادی نبوده، شروع به تخمیر باقی مانده مواد می‌کنند. آغاز تخمیر ایجاد اکسیدکربن همراه با اتانول است و بوی اتانول در این هنگام وقوع عمل تخمیر را در محیط کشت معلوم می‌کند.

C۶H۱۲O۶————>۲C۲H۵OH + ۲CO۲: ∆G = -۳۳ Kcal تخمیر

C۶H۱۲O۶ + ۶O۲————>۶CO۲ + ۶H۲O: ∆G = ۶۸۶ Kcal_تنفس

تخمیر همیشه با تشکیل الکل همراه نیست، در تخمیر ترکیبات دیگری مانند گلیسیرول نیز بوجود می‌آیند. پیدایش ترکیبات فرعی غیر از الکل در پدیده تخمیر و حضور این ترکیبات در محیط عمل از نظر ادامه تغییر اهمیت فراوان دارد. رشد مخمرها در شرایط تخمیری (تنفس بی‌هوازی) بسیار کند است، در شرایط تخمیر انرژی آزاد شده از مقدار معینی مواد قندی مانند یک گرم گلوکز محلول، درحدود ۲۱ بار کمتر از حالت تنفس عادی (هوازی است) انرژی حاصل از پدیده تخمیر بیشتر به صورت حرارت تلف می‌شود.

محیط در حال تخمیر نسبت به محیطی که در آن تنفس عادی صورت می‌گیرد بسیار گرم‌تر است. تخمیر الکلی تحت اثر مجموعه در همی‌ از آنزیم‌های درون سلولی به نام (زیماز) صورت می‌گیرد. مجموعه آنزیمی هنگامی که مخمرهای آن زنده باشند بیشترین اثر تخمیری را دارند. بازده تخمیری آنزیم‌ها در خارج از سلول بسیار ضعیف‌تر از آنزیم‌های داخل سلول زنده است. بین اثر طبیعی آنزیم‌ها، نیروی زیستی و ساختار سلولی مخمرها بستگی‌هایی وجود دارد و به اصطلاح تخمیر پدیده‌ای درون سلولی است و آنزیم‌های استخراج شده از مخمرها در خارج از سلول بخش مهمی از قدرت تخمیری خود را از دست می‌دهند.

تخمیر واقعی یا حقیقی:

هنگامی در ذخایر قندی یک بافت پیش می‌آید که در شرایط عادی از هوا قرار داشته، در آن تنفس بی هوازی پیش آید. اگر بخشی از یک بافت ذخیره‌ای دارای مواد قندی، مانند قطعاتی از غده چغندر بخش از میان بر میوه‌های آبدار و شیرین مثل انگور را داخل یک ظرف در بسته با مانومتر قرار دهیم، در بافت‌های قطعات مزبور ابتدا تنفس عادی با جذب اکسیژن و دفع دی‌اکسیدکربن صورت می‌گیرد. از آنجا که اکسیدکربن حاصل از تنفس عادی بعدا در داخل شیره واکوئلی سلولهای بافت حل می‌شود، فشار داخلی ظرف با جذب اکسیژن موجود به تدریج کم می‌شود وقتی اکسیژن درون ظرف تمام شده به ناچار شرایط بی‌هوازی (تخمیر) پیش آمده، با ازدیاد تدریجی اکسیدکربن و الکل در ظرف، بالا رفتن فشار داخلی آن شروع می‌شود.

تخمیر به‌وسیله خود بافتها و بدون حضور میکروارگانیسم‌ها و مخمرها صورت گرفت. این تخمیر که در کلیه بافتهای گیاهی، میوه‌های سبز مانده در تاریکی و حتی در جلبک‌ها و قارچ‌ها نیز کم و بیش دیده می‌شود تخمیر درون بافتی و عاری از مخمر می‌گویند. تخمیر درون بافتی در بسیاری از دانه‌های جوان مانند نخود که پوسته آن نسبت به اکسیژن تا اندازه‌ای قابل نفوذ است و همچنین در بیشتر میوه‌های آبدار که اکسیژن در بافتهای داخلی آنها معمولاً کم است امری عمومی است.

بویژه اگر مقدار زیادی میوه در یک جا انبار شود، موجبات و شرایط تخمیر در آنها کاملاً فراهم می‌شود. با توجه به مطالب فوق و تخمیر درون بافتی، باید آن را پدیده‌ای عمومی در گیاهان دانست و توجه به این امر که آنزیم‌های تشکیل دهنده زیماز منشا گیاهی دارند، تخمیر را باید امری طبیعی در گیاهان به شمار آورد. پدیده تخمر درون‌بافتی با مرگ یاخته‌های بافت مورد تخمیر معمولاً ارتباط ندارد، اگر بافتهای در حال تخمیر در هوای آزاد قرار داده شوند، تخمیر درونی آنها متوقف شده تنفس عادی مجدداً آغاز می‌شود. تخمیر در گیاهان فقط از نوع الکلی نیست همراه با ایجاد الکل ترکیبات دیگری مانند جوهر لیمو (اسید سیتریک)، اسید مالیک، اسید اکسالیک و اسید تارتاریک نیز کم و بیش بوجود می‌آیند.

شدت تخمیر و اندازه گیری آن:
شدت تخمیر را با قرار دادن اندام دارای ذخیره قندی مانند دانه‌ها، غده‌ها و یا میوه‌ها در یک محیط فاقد اکسیژن و دارای ازت می‌توان به دقت اندازه گرفت و برای این سنجش از روش اندازه گیری دی‌اکسیدکربن آزاد شده نیز می‌توان استفاده کرد. ولی چون واکنشهای دیگر هم‌زمان با تخمیر می‌توانند CO۲ متصاعد کنند این روش ممکن است دقیق نباشد. بنابراین اندازه گیری مقدار الکل تولید شده از تخمیر معمولاً بهتر می‌تواند معرف و تعیین کننده شدت تخمیر باشد. مقدار الکل حاصل از تخمیر در واحد زمان در یک ترکیب قندی تقریباً معادل همان نسبتی است که از اندازه گیری شدت تنفس به دست می‌آید.

سازوکار تخمیر:
سازوکار تخمیر الکلی تقریباً مشابه سازوکار (مکانیسم) تنفس عادی است و در بیشتر پیامدهای واکنشی، همانند هم هستند. برای مطالعه مکانیسم تخمیر، به واکنشهای تخمیر الکلی می‌پردازیم. تخمیر الکلی فقط روی گلوسیدها صورت گرفته، خود شامل دو مرحله است:

مرحله اول انتهای پیامدهای واکنشی که حالت زنجیره‌ای دارند، همان مسیر EMP یا گلیکولیز است که به تشکیل اسید پیروویک ختم می‌شود.

مرحله دوم با تجزیه اسید پیروویک که خود سرآغاز پیامدهای واکنشی جداگانه‌ای است که به هیچ وجه ادامه یا بخشی از مسیر گلیکولیز نیست شروع می‌شود. اسید پیروویک با آنکه در آخر مسیر گلیکولیز و پایان تمام پیامدهای زنجیره‌ای آن مانند هگزوزها، تری اوزها و همه اوزهای شکسته و تخریب یافته قرار دارد خود از گلوسیدها به شمار نمی‌آید. شروع تخمیر الکلی از راه گلیکولیز با استالوئید است. استالوئید را می‌توان به‌وسیله سولفیت سدیم از عصاره‌های تخمیری به صورت بی‌سولفیت جدا و استخراج نمود. در تخمیر الکلی به ازای مصرف هر مول گلوکز دو مول NADPH۲ دو مول ATP و دو مول اسید پیروویک حاصل می‌شود.

در دومین مرحله تخمیر که تبدیل اسیدپیروویک به الکل اتیلیک است N ADH۲ حاصل از مسیر گلیکولیز مصرف و تبدیل شده، از تمام واکنشها فقط دومول ATP که حاصل از فسفریلاسیون‌های وابسته به متابولیتهای این مرحله است باقی خواهد ماند واکنش کلی تبدیل گلوکز به الکل اتیلیک بطور خلاصه عبارت است از:

C۶H۱۲O۶۲CH۳CH۲OH+۲CO۲ + ۲ATP

بازده نظری تخمیر در حدود ۴۴% و کمی بیش از بازده تنفس است. تجزیه گلوکز در واکنشهای تخمیری ناقص بوده از آن فقط ۲ مول ATP حاصل می‌شود. در فرآیندهای تنفس تجزیه گلوکز بطور کامل صورت گرفته، ۳۶ مول ATP از آن نتیجه می‌شود.
livejasmin free credits hack
جمعه 4 اسفند 1396 04:03 ق.ظ
در حال حاضر به نظر می رسد مانند وردپرس پلت فرم های وبلاگ نویسی بالا در حال حاضر در دسترس است.
(از آنچه خوانده ام) آیا این چیزی است که شما در وبلاگ خود استفاده می کنید؟
budtrader
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:33 ب.ظ
سلام ممنونم از اینکه من می دانم میزبان وب چیست
شما استفاده می کنید؟ من وبلاگ خود را در 3 مرورگر وب مختلف بارگذاری کرده ام و باید بگویم که این وبلاگ بارها خیلی سریع تر و بیشتر بارگذاری می شود.

آیا شما می توانید یک ارائه دهنده خدمات میزبانی خوب را با قیمت منصفانه پیشنهاد دهید؟
سلام، من از آن قدردانی میکنم!
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 09:09 ب.ظ
سلام هر زمانی که من برای بررسی پست های وبلاگ در اینجا زود است
در صبح، چون دوست دارم بیشتر و بیشتر بفهمم.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:49 ب.ظ
سلام دوستان، پست فوق العاده ای در مورد آن
فرهنگ و به طور کامل توضیح داده شده، همیشه آن را حفظ کنید.
std testing
شنبه 13 آبان 1396 07:34 ب.ظ
من بسیاری از مقالات مربوط به دوستداران وبلاگ نویس را خوانده ام، اما این مقاله واقعا یک است
پاراگراف خوب، نگه داشتن آن.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:32 ب.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از پایان، خواندن دارم
این مقاله فوق العاده برای افزایش دانش من.
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:21 ب.ظ
پست خوب من کاملا از این سایت قدردانی میکنم ادامه کار خوب!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:58 ب.ظ
ضرب و شتم فوق العاده! من می خواهم حتی زمانی که وب سایت خود را اصلاح می کنید، شاگردی کنم، چگونه می توانم برای یک عضو شوم
وب سایت وبلاگ چیست؟ حساب من یک معامله مناسب را به من داد.
من کمی از این پخش تلویزیونی به شما خبر داده ام که ایده واضح روشن را ارائه می دهد
clash royale generator
دوشنبه 8 آبان 1396 09:43 ب.ظ
اگر یکی از آنها باید با بیشترین تکنولوژی های جدید به روز شود، باید از این صفحه وب بازدید کند
هر روز به روز می شود
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 03:04 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که من قادر به گرفتن حقایق ارزشمند در مورد مطالعه من و
دانش
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 01:38 ب.ظ
در واقع با این نوشتار، من در واقع معتقدم که این وب سایت نیاز به توجه بیشتری دارد. من احتمالا
دوباره به دیدن بیشتر، برای اطلاعات بیشتر بپردازید!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 12:55 ب.ظ
مقاله بزرگ، دقیقا همان چیزی است که من می خواستم پیدا کنم.
std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 12:03 ب.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و آن را واقعا مفید دانستم و به من کمک زیادی کرد.
امیدوارم چیزی به شما بدهم و به دیگران کمک کنم
من
myfreecam token generator
شنبه 29 مهر 1396 11:03 ب.ظ
این پایان روز من است، اما قبل از آن
پایان من خواندن این پست قابل توجه برای افزایش دانش من است.
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 06:49 ب.ظ
هیا فقط می خواست به شما یک سره کوتاه بدهد و چند تا از آنها را بشناسید
تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. من مطمئن نیستم که چرا
اما من فکر می کنم یک موضوع مرتبط است. من آن را در دو مرورگر مختلف امتحان کردم
و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:10 ب.ظ
با این حال، بسیار عالی بود، من تعجب کردم اگر شما می توانید کمی بیشتر در مورد این موضوع بنویسید؟
من می توانم بسیار سپاسگزار باشم اگر بتوانید کمی بیشتر توضیح دهید.
قدردانی آن
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:44 ب.ظ
اطلاعات مفید خوشبختانه من وب سایت شما را ناخواسته کشف کردم و من شوکه شدم
چرا این حادثه پیش از آن صورت نگرفت! من آن را نشانه گذاری کردم
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:13 ق.ظ
ضرب و شتم شگفت انگیز! من می خواهم تا زمانی که سایت شما را تغییر می دهید، شاگردی کنم، چگونه می توانم
من برای یک وب سایت وب سایت مشترک هستم؟ حساب کمک کرد
من یک قرارداد قابل اجرا هستم من کمی آشنا شدم
از این پخش شما مفهوم واضح روشن ارائه شده است
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:03 ق.ظ
سلام! آیا من فکر می کنم اگر من وبلاگ خود را با گروه zynga خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از افرادی هستند که فکر می کنم محتوای شما واقعا از شما قدردانی می کنند.
لطفا اجازه دهید من را بشناسم با تشکر
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:54 ب.ظ
Wow, wonderful weblog layout! How long have you ever been blogging for?

you made blogging look easy. The overall glance of your website is fantastic, let alone the content!
Maribel
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:08 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I'd
figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest
writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit
from each other. If you are interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!
std testing at home
دوشنبه 5 تیر 1396 04:33 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل
خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما موفق به
من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما ممکن است
را سادگی به پر کسانی که شکاف. در صورتی
که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا تا پایان در گم.
Tom
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:22 ق.ظ
Incredible points. Great arguments. Keep up the great spirit.
ساعی
جمعه 14 مهر 1391 10:45 ق.ظ
خوب بود .لطفا در مورد سوخت های تجدید پذیر هم بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر